CZĘSTE PYTANIA

Czym jest pożyczka pod hipotekę?

Kredyt lub pożyczka pod tzw. zastaw nieruchomości, to potocznie przyjęte określenie finansowania którego zabezpieczeniem jest ustanowiona w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości hipoteka lub czasowe przeniesienie prawa własności ujęte w dziale II księgi wieczystej (przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości). Zastaw to ograniczone prawo rzeczowe dla zabezpieczenia wierzytelności ustanawiane na ruchomościach, bądź wyjątkowo na zwierzętach – zatem z definicji błędne jest określenie zastaw nieruchomości. Jednakże określenie zastaw na nieruchomości przyjęło się w mowie potocznej i dla potrzeb informacyjnych naszego serwisu używamy określenia pożyczka lub kredyt pod zastaw nieruchomości dla określenia finansowania zabezpieczonego w jeden ze sposobów: hipoteka na nieruchomości lub przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości (czasowe przeniesienie prawa własności).

Czy mogę sprzedać nieruchomość, którą obciąża kredyt pod hipotekę?

Nieruchomość obciążona umową pożyczki pod hipotekę może być sprzedana osobie trzeciej, jednakże sprzedaż nie narusza zabezpieczenia. Oznacza to, że każdoczesny właściciel nieruchomości staje się dłużnikiem rzeczowym, a wierzyciel hipoteczny z zastrzeżeniem art. 1025 kpc może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela. Zwykle jeśli pożyczkobiorca chce sprzedać nieruchomość, na którą zaciągną kredyt pod hipotekę występuje do pożyczkodawcy o wydanie zaświadczenia (tzw. promesy) z wysokością salda do spłaty na konkretny dzień, a po płacie określonej tam sumy umowa pod hipotekę zostaje zamknięta i wierzyciel wydaje zgodę na wykreślenie hipoteki. Taka zgoda wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Co może być przedmiotem zabezpieczenie dla pożyczki pod hipotekę?
 • Mieszkanie
 • Domy jednorodzinne i wielorodzinne
 • Działki budowlane, inwestycyjne, rekreacyjne
 • Lokale użytkowe różnego rodzaju
 • Prawo wieczystego użytkowania nieruchomości
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego
Do kogo jest kierowana pożyczka pod zastaw nieruchomości?
 • Jednoosobowe działalności gospodarcze różnego rodzaju
 • Spółki cywilne
 • Spółki prawa handlowego (Sp. z o.o., Sp.k., S.A.)
Pożyczka, czy kredyt – jaka jest różnica?

Wiele osób używa tych pojęć zamiennie. Choć oba terminy wiążą się z pożyczeniem gotówki, kredyt i pożyczka funkcjonują na zupełnie innych zasadach.

Pożyczkę w instytucjach pozabankowych często nazywa się roboczo kredytem, w rzeczywistości prawdziwy kredyt możemy dostać jedynie w banku. Podlega on bowiem pod przepisy Prawa bankowego oraz Ustawy o kredycie konsumenckim.

Kredyt, jak i pożyczka są to operacje polegające na udzieleniu przez pożyczkodawcę (kredytodawcę) określonej kwoty na rzecz pożyczkobiorcy (kredytobiorcy), na określony czas. Pożyczkobiorca (kredytobiorca) zobowiązany jest pożyczkę zwrócić, zwykle dodatkowo z umówionym wynagrodzeniem pożyczkodawcy (kredytodawcy). Jednakże pożyczka, w odróżnieniu od kredytu może być również nieodpłatna. Ponadto przedmiotem pożyczki mogą być również rzeczy oznaczone, co do gatunku – niekoniecznie pieniądze. Kredytu jednoznacznie oznacza czynność finansową dokonaną przez wyspecjalizowaną instytucję. Dodatkowo kredyt musi mieć określony cel, na który ma zostać udzielony. Pożyczka nie musi mieć określonego celu.

Zabezpieczenie w postaci przewłaszczenia.

Pożyczka zabezpieczona poprzez przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości oznacza, że pożyczkobiorca przeniósł na czas trwania umowy własność (lub inne ograniczone prawo rzeczowe) nieruchomości, która zabezpiecza tą umowę. Przewłaszczenie na zabezpieczenie polega na tym, że pożyczkobiorca przenosi czasowo własność nieruchomości na pożyczkodawcę z zastrzeżeniem, że zwrot pożyczki zobowiązuje pożyczkodawcę do powrotnego przeniesienia własności nieruchomości na pożyczkobiorcę. W czasie trwania umowy nieruchomość pozostaje we władaniu pożyczkobiorcy, chyba że uchybi warunkom umowy.

W przypadku braku spłaty umowy pożyczki pożyczkobiorca jest uprawniony do sprzedaży tej nieruchomości i z uzyskanej ceny zaspokojenia swojej wierzytelności, a różnicę zwraca pożyczkobiorcy. Oczywiście dobre praktyki obligują pożyczkodawcę do określenia z pożyczkobiorcą sposobu w jaki może zostać zbyta nieruchomość, która jest przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie. Istotną cechą takiego zabezpieczenia jest możliwość zaspokojenia się z przewłaszczonej nieruchomości tylko pożyczkodawcy (chyba, że wcześniej były ustanowione hipoteki). Oznacza to, że po dokonaniu na rzecz pożyczkodawcy przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości żaden inny wierzyciel osobisty pożyczkobiorcy nie może ustanowić hipotek, jak również komornik nie może wszcząć egzekucji z takiej nieruchomości. Pożyczki pod taki zastaw nieruchomości umożliwiają szybkie pokonanie dawnych słabości, możliwość spłaty długów bez zbędnej presji ze strony wielu wierzycieli i organów egzekucyjnych.

Korzyści jakie daje pożyczka pod zastaw?
 • Bardzo wysoka szybkość wypłaty pożyczki
 • Pewność odzyskania nieruchomości w krótkim czasie
 • Nieruchomość może należeć do osoby trzeciej
 • Minimum formalności przy każdorazowym zawieraniu umowy
 • Brak możliwości ustanowienia hipotek przez innych wierzycieli
 • Brak możliwości wszczęcia egzekucji z zabezpieczonej nieruchomości.